Nowenna do Opatrzności Bożej
za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego
w Sanktuarium na Mariankach w Górze Kalwarii
9-17 września 2022 roku

Powierz siebie i swoje intencje Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego

DZIEŃ PIERWSZY
piątek, 9 września 2022 roku

Za Kościół święty

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Intencja  

Razem ze świętym ojcem Stanisławem Papczyńskim, Tobie Opatrzności Boża, powierzamy dziś Kościół święty, aby jaśniał Twoim blaskiem, aby był zaczynem Królestwa Bożego, aby przyciągał wszystkich ludzi do Miłosiernego Serca Zbawiciela. Prosimy za papieża, biskupów i kapłanów, za osoby konsekrowane, za wszystkich wierzących, aby doświadczali na co dzień Bożego miłosierdzia i błogosławieństwa, aby na miłość Boga w Trójcy Jedynego odpowiadali miłością do Boga i drugiego człowieka. Prosimy o umocnienie dla tych, których powołujesz do kapłaństwa, życia konsekrowanego i misyjnego, aby z radością i gorliwością odpowiadali na dar tego szczególnego wybrania.  

Tobie Opatrzności Boża powierzamy też nas samych, naszych bliskich i wszystkie intencje złożone do tej nowenny. Nie pozwól nam odłączyć się od Ciebie, ale prowadź nas wszystkich do radości nieba.  

Rozważanie  

Prawda o Opatrzności Bożej mówi nam, że cały świat, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jest w rękach Boga (por. Dz 17,28). On towarzyszy nam w każdej sytuacji życia i nigdy nie traci nas sprzed oczu. Widzi nasze plany. Jest Bogiem Wszechmocnym, doskonałą Miłością, doskonałą Obecnością. Jest naszym Ojcem i Zbawicielem, stale troszczy się o nas. Bóg zapewnia nas przez proroka Izajasza: “Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie! Oto wyryłem cię na obu dłoniach” (Iz 49,15-16).   

LITANIA DO BOŻEJ OPATRZNOŚCI  

Razem ze św. o. Stanisławem Papczyńskim wołajmy do Bożej Opatrzności:
Opatrzności Boża, która wszystkim rządzisz i wszystkim kierujesz
– zmiłuj się nad nami.  

Opatrzności Boża, która czuwasz i opiekujesz się każdym stworzeniem…  

Opatrzności Boża, która jak najtroskliwsza Matka zaspakajasz każdego dnia wszystkie potrzeby swych dzieci…  

Opatrzności Boża, godny celu miłości aniołów i ludzi…  

Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia… 

Opatrzności Boża, pociecho Kościoła pielgrzymującego…  

Opatrzności Boża, drogo do Nieba… 

Opatrzności Boża, wyprowadzająca z wszelkich niebezpieczeństw… 

Opatrzności Boża, rozdzielająca łaski… 

Opatrzności Boża, nieprzebrany skarbie wszelkiego dobra…  

Opatrzności Boża, wspierająca sprawiedliwych… 

Opatrzności Boża, nadziejo grzeszników… 

Opatrzności Boża, ucieczko nieszczęśliwych… 

Opatrzności Boża, pomocy we wszelkiej potrzebie… 

Opatrzności Boża, ukojenie serc naszych… 

Opatrzności Boża, schronienie udręczonych… 

Opatrzności Boża, skuteczny leku na wszelkie strapienia… 

Opatrzności Boża, nasycenie zgłodniałych… 

Opatrzności Boża, wsparcie ubogich… 

Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot… 

Opatrzności Boża, boski przymiocie godny naszego uwielbienia… 

Opatrzności Boża czuwaj nad nami… 

Módlmy się: 

Panie, Ojcze wszechmogący i dobry, który przez Swą Opatrzność prowadzisz nas i ochraniasz w każdej chwili naszego życia, naucz nas być zawsze posłusznymi Twojej woli, abyśmy kiedyś mogli wielbić Cię i dzięki Ci składać bez końca zjednoczeni w chwale Twego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.  

 

DZIEŃ DRUGI
sobota, 10 września 2022 roku
Za małżeństwa i rodziny

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Intencja

Za wstawiennictwem św. o. Stanisława Papczyńskiego, Tobie Opatrzności Boża, powierzamy dziś wszystkie małżeństwa i rodziny. Umacniaj małżonków we wzajemnej miłości aż po kres ich życia. Spraw, aby byli płodni fizycznie i duchowo, aby z radością przyjęli każdy dar poczętego życia, aby rodzili braci i siostry dla Królestwa niebieskiego. Wzmocnij osłabłych, napełnij nową nadzieją pogrążonych w kryzysach, połącz rozdzielonych. Skrzywdzonych pociesz i umocnij. Daj moc przebaczenia porzuconym i zranionym. Poprowadź wszystkich małżonków, aby do końca wypełnili swoje ślubowania miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej, dopóki śmierć ich nie rozłączy. Spraw, aby w małżeństwie i rodzinie wszyscy wspierali się wzajemnie w wierze, nadziei i miłości, i aby tak doszli do prawdziwej świętości. 

Tobie Opatrzności Boża powierzamy też nas samych, naszych bliskich i wszystkie intencje złożone do tej nowenny. Nie pozwól nam odłączyć się od Ciebie, ale prowadź nas wszystkich do radości nieba.

Rozważanie

Bóg, który nas stworzył własnymi rękami, nieustannie podtrzymuje nas w istnieniu i kształtuje nas na swój obraz i podobieństwo. Nie chce tego czynić bez naszej woli i bez naszej współpracy. Jego Opatrzność czuwa nad naszą drogą prowadzącą do pełni szczęścia, do spełnienia się Jego zamiarów w każdym z nas. Dlatego św. Piotr woła do nas: „Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was” (1P 5,7). Kiedy nasza ufność słabnie, możemy wołać do Jezusa wraz z ojcem, pragnącym uzdrowienia swego opętanego syna: „zlituj się nad nami i pomóż nam! Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!” (Mk 9,22.24).

LITANIA DO BOŻEJ OPATRZNOŚCI

Razem ze św. o. Stanisławem Papczyńskim wołajmy do Bożej Opatrzności:

Opatrzności Boża, która wszystkim rządzisz i wszystkim kierujesz 

– zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, która czuwasz i opiekujesz się każdym stworzeniem…

Opatrzności Boża, która jak najtroskliwsza Matka zaspakajasz każdego dnia wszystkie potrzeby swych dzieci…

Opatrzności Boża, godny celu miłości aniołów i ludzi…

Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia…

Opatrzności Boża, pociecho Kościoła pielgrzymującego…

Opatrzności Boża, drogo do Nieba…

Opatrzności Boża, wyprowadzająca z wszelkich niebezpieczeństw…

Opatrzności Boża, rozdzielająca łaski…

Opatrzności Boża, nieprzebrany skarbie wszelkiego dobra…

Opatrzności Boża, wspierająca sprawiedliwych…

Opatrzności Boża, nadziejo grzeszników…

Opatrzności Boża, ucieczko nieszczęśliwych…

Opatrzności Boża, pomocy we wszelkiej potrzebie…

Opatrzności Boża, ukojenie serc naszych…

Opatrzności Boża, schronienie udręczonych…

Opatrzności Boża, skuteczny leku na wszelkie strapienia…

Opatrzności Boża, nasycenie zgłodniałych…

Opatrzności Boża, wsparcie ubogich…

Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot…

Opatrzności Boża, boski przymiocie godny naszego uwielbienia…

Opatrzności Boża czuwaj nad nami…

Módlmy się:

Panie, Ojcze wszechmogący i dobry, który przez swą Opatrzność prowadzisz nas i ochraniasz w każdej chwili naszego życia, naucz nas być zawsze posłusznymi Twojej woli, abyśmy kiedyś mogli wielbić Cię i dzięki Ci składać bez końca zjednoczeni w chwale Twego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

DZIEŃ TRZECI
niedziela, 11 września 2022 roku
Za dzieci i młodzież

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Intencja

Za wstawiennictwem św. o. Stanisława Papczyńskiego, Tobie Opatrzności Boża, powierzamy dziś dzieci i młodzież. Prosimy za dzieci poczęte, daj ich rodzicom miłość i odwagę, aby przyjęli swoje dzieci i obdarzyli je życiem, danym przez Ciebie. Prosimy za dzieci i młodzież, aby doświadczyły Twojej miłości, miłości rodzicielskiej i rodzinnej a na swej drodze spotkały prawdziwych świadków Chrystusa. Prosimy za dzieci skrzywdzone, zaniedbane, porzucone, aby w Tobie odnalazły pocieszenie i siłę do przebaczenia i miłowania. Prosimy Cię, aby wszystkie dzieci i młodzież poznały miłującego Boga, aby w Chrystusie odnalazły i wybrały Drogę, Prawdę i Życie. Chroń je od wszelkiego zgorszenia i grzechu, zachowaj w czystości i prowadź drogami świętości. Polecamy Ci też rodziców, zatroskanych o dobro swoich dzieci, zasmuconych ich odchodzeniem od wiary i Kościoła; pocieszaj ich i dodaj im mocy do wytrwałej i gorliwej modlitwy za swoje dzieci, do dawania jasnego świadectwa wierze.

Tobie Opatrzności Boża powierzamy też nas samych, naszych bliskich i wszystkie intencje złożone do tej nowenny. Nie pozwól nam odłączyć się od Ciebie, ale prowadź nas wszystkich do radości nieba.

Rozważanie

Choć „nasz Bóg jest w niebie; czyni wszystko, co zechce” (Ps 115, 3), to jednak pozostawia nas istotami całkowicie wolnymi. Więcej, On daje nam możliwość uczestnictwa w działaniach swej Opatrzności. Chce, abyśmy czynili sobie ziemię poddaną. Chce, abyśmy się stali Jego pomocnikami (por. 1 Kor 3, 9). „Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą” (Flp 2, 13). Ilekroć podejmujemy to pragnienie Opatrzności Bożej, nasze życie staje się opatrznościowe, nawet wtedy, gdy prowadzi przez doświadczenia. Ilekroć natomiast żyjemy własnym życiem i rozmijamy się z Bogiem – tylekroć nasze życie ubożeje, staje się życiem „nieopatrznym”, pozbawionym i celu, i sensu.

LITANIA DO BOŻEJ OPATRZNOŚCI

Razem ze św. o. Stanisławem Papczyńskim wołajmy do Bożej Opatrzności:

Opatrzności Boża, która wszystkim rządzisz i wszystkim kierujesz 

– zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, która czuwasz i opiekujesz się każdym stworzeniem…

Opatrzności Boża, która jak najtroskliwsza Matka zaspakajasz każdego dnia wszystkie potrzeby swych dzieci…

Opatrzności Boża, godny celu miłości aniołów i ludzi…

Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia…

Opatrzności Boża, pociecho Kościoła pielgrzymującego…

Opatrzności Boża, drogo do Nieba…

Opatrzności Boża, wyprowadzająca z wszelkich niebezpieczeństw…

Opatrzności Boża, rozdzielająca łaski…

Opatrzności Boża, nieprzebrany skarbie wszelkiego dobra…

Opatrzności Boża, wspierająca sprawiedliwych…

Opatrzności Boża, nadziejo grzeszników…

Opatrzności Boża, ucieczko nieszczęśliwych…

Opatrzności Boża, pomocy we wszelkiej potrzebie…

Opatrzności Boża, ukojenie serc naszych…

Opatrzności Boża, schronienie udręczonych…

Opatrzności Boża, skuteczny leku na wszelkie strapienia…

Opatrzności Boża, nasycenie zgłodniałych…

Opatrzności Boża, wsparcie ubogich…

Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot…

Opatrzności Boża, boski przymiocie godny naszego uwielbienia…

Opatrzności Boża czuwaj nad nami…

Módlmy się:

Panie, Ojcze wszechmogący i dobry, który przez swą Opatrzność prowadzisz nas i ochraniasz w każdej chwili naszego życia, naucz nas być zawsze posłusznymi Twojej woli, abyśmy kiedyś mogli wielbić Cię i dzięki Ci składać bez końca zjednoczeni w chwale Twego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

DZIEŃ CZWARTY
poniedziałek, 12 września 2022 roku
Za chorych i cierpiących

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Intencja

Za wstawiennictwem św. o. Stanisława Papczyńskiego, Tobie Opatrzności Boża, powierzamy dziś chorych, samotnych, cierpiących, ubogich. Napełnij ich wszystkich pewnością Twojej miłosnej bliskości i Twojej troski. Posyłaj im ludzi, którzy przyniosą pociechę i odpowiednią pomoc. Dodawaj gorliwości i radości wszystkim ich krewnym i bliskim, lekarzom i pielęgniarkom, służbom medycznym, charytatywnym i socjalnym. Spraw, abyśmy w każdym cierpiącym, samotnym, ubogim zobaczyli zranione Oblicze Chrystusa i Jemu chcieli służyć. Daj też, abyśmy w zdrowiu i chorobie, w powodzeniu i nieszczęściu, w dobrobycie i ubóstwie, w czasie pokoju i wojny, zawsze ufali Bożej Opatrzności. Obyśmy ufali, że zawsze i w każdej sytuacji Bóg jest naszym najlepszym lekarzem, obrońcą i wspomożycielem. 

Tobie Opatrzności Boża powierzamy też nas samych, naszych bliskich i wszystkie intencje złożone do tej nowenny. Nie pozwól nam odłączyć się od Ciebie, ale prowadź nas wszystkich do radości nieba.

 

Rozważanie

Od naszej wiary i zaufania zależeć będzie nasze powierzenie się, lub nie, Opatrzności Bożej. Bóg w swej Opatrzności zawsze pozostanie wierny. Jednak naprzeciw naszej wiary w Opatrzność Bożą staje często pokusa zwątpienia z powodu cierpienia, niesprawiedliwości czy śmierci. W takich momentach bardzo potrzebujemy duchowego wsparcia i obecności innych, którzy wierzą, którzy mają nadal siłę powtarzać z wiarą: „Wszystko w rękach Boga”. Kiedy do św. Stanisława Papczyńskiego przyprowadzano lub przynoszono chorych, on kreślił znak krzyża na ich czole, ustach i sercu mówiąc: „Imię i Krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa niech Ci dadzą zdrowie duszy i ciała”. Zdrowie i życie odnajdował w Imieniu i Krzyżu naszego Pana. Zdrowie najpierw duszy i potem ciała. Opatrzność Boża prowadzi nas czasem do niemożliwego po ludzku uzdrowienia ciała. Ale zawsze chce nas doprowadzić do zdrowia duszy. Bo ta żyje na wieki.

LITANIA DO BOŻEJ OPATRZNOŚCI

Razem ze św. o. Stanisławem Papczyńskim wołajmy do Bożej Opatrzności:

Opatrzności Boża, która wszystkim rządzisz i wszystkim kierujesz 

– zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, która czuwasz i opiekujesz się każdym stworzeniem…

Opatrzności Boża, która jak najtroskliwsza Matka zaspakajasz każdego dnia wszystkie potrzeby swych dzieci…

Opatrzności Boża, godny celu miłości aniołów i ludzi…

Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia…

Opatrzności Boża, pociecho Kościoła pielgrzymującego…

Opatrzności Boża, drogo do Nieba…

Opatrzności Boża, wyprowadzająca z wszelkich niebezpieczeństw…

Opatrzności Boża, rozdzielająca łaski…

Opatrzności Boża, nieprzebrany skarbie wszelkiego dobra…

Opatrzności Boża, wspierająca sprawiedliwych…

Opatrzności Boża, nadziejo grzeszników…

Opatrzności Boża, ucieczko nieszczęśliwych…

Opatrzności Boża, pomocy we wszelkiej potrzebie…

Opatrzności Boża, ukojenie serc naszych…

Opatrzności Boża, schronienie udręczonych…

Opatrzności Boża, skuteczny leku na wszelkie strapienia…

Opatrzności Boża, nasycenie zgłodniałych…

Opatrzności Boża, wsparcie ubogich…

Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot…

Opatrzności Boża, boski przymiocie godny naszego uwielbienia…

Opatrzności Boża czuwaj nad nami…

 

Módlmy się:

Panie, Ojcze wszechmogący i dobry, który przez swą Opatrzność prowadzisz nas i ochraniasz w każdej chwili naszego życia, naucz nas być zawsze posłusznymi Twojej woli, abyśmy kiedyś mogli wielbić Cię i dzięki Ci składać bez końca zjednoczeni w chwale Twego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

DZIEŃ PIĄTY
wtorek, 13 września 2022 roku
Za wątpiących i pogubionych w wierze

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Intencja

Za wstawiennictwem św. o. Stanisława Papczyńskiego, Tobie Opatrzności Boża, powierzamy dziś wątpiących i pogubionych w wierze, jeszcze szukających Chrystusa i tych, którzy już wiarę utracili zupełnie. Boże Najlepszy Ojcze, przygarnij ich do Twego Serca. Napełnij ich na nowo Twoją miłością i Twoją łaską. Rozpal w nich tęsknotę za Twoją Obecnością, Twoją Miłością, Twoją Opatrznością. Posyłaj im na nowo Twego Świętego Ducha, aby w Chrystusie odnaleźli przebaczenie i zbawienie, aby w Jego otwartym Sercu znaleźli pocieszenie, pokój i odpoczynek. Spraw, aby w Twoim Słowie, w sakramentach i wspólnocie Kościoła odnaleźli nową nadzieję i nowe życie. Poszukuj ich, Boża Opatrzności, ochraniaj i wspieraj, bo przecież Ty nie chcesz śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie.

Tobie Opatrzności Boża powierzamy też nas samych, naszych bliskich i wszystkie intencje złożone do tej nowenny. Nie pozwól nam odłączyć się od Ciebie, ale prowadź nas wszystkich do radości nieba.

Rozważanie

Jezus nieustannie i do końca pragnął wypełnić wolę Ojca. To było Jego powołanie i misja (por. J 17, 3). Pełnimy wolę Ojca na wzór Jezusa, gdy żyjemy naszym powołaniem, które jest wolą Boga dla nas. A pierwszym naszym powołaniem jest to, „abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem” (Ef 1,4). Prośba dobra sama w sobie, może nie odpowiadać woli Bożej i nie zostać spełniona. Będzie spełniona tylko wtedy, gdy zgadza się z mądrością i wolą Boga. „Jeżeli Pan zechce”, jak pisze św. Jakub (Jk 4, 15). Każda prośba za siebie lub za kogoś, aby wzrastać w wierze, nadziei i miłości, aby stawać się świętym w całym postępowaniu (por. 1P 1, 15), zawsze będzie wysłuchana, ponieważ „wolą Bożą jest (nasze) uświęcenie” (1 Tes 4, 3). Bóg nie może na to nie odpowiedzieć. „Ojciec Twój odda tobie” i tym, za których prosisz, On ci to da. Kiedy? To sekret Jego mądrości i Jego Opatrzności. Pewne jest jednak to, że On pragnie świętości wszystkich swoich stworzeń.

LITANIA DO BOŻEJ OPATRZNOŚCI

Razem ze św. o. Stanisławem Papczyńskim wołajmy do Bożej Opatrzności:

Opatrzności Boża, która wszystkim rządzisz i wszystkim kierujesz 

– zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, która czuwasz i opiekujesz się każdym stworzeniem…

Opatrzności Boża, która jak najtroskliwsza Matka zaspakajasz każdego dnia wszystkie potrzeby swych dzieci…

Opatrzności Boża, godny celu miłości aniołów i ludzi…

Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia…

Opatrzności Boża, pociecho Kościoła pielgrzymującego…

Opatrzności Boża, drogo do Nieba…

Opatrzności Boża, wyprowadzająca z wszelkich niebezpieczeństw…

Opatrzności Boża, rozdzielająca łaski…

Opatrzności Boża, nieprzebrany skarbie wszelkiego dobra…

Opatrzności Boża, wspierająca sprawiedliwych…

Opatrzności Boża, nadziejo grzeszników…

Opatrzności Boża, ucieczko nieszczęśliwych…

Opatrzności Boża, pomocy we wszelkiej potrzebie…

Opatrzności Boża, ukojenie serc naszych…

Opatrzności Boża, schronienie udręczonych…

Opatrzności Boża, skuteczny leku na wszelkie strapienia…

Opatrzności Boża, nasycenie zgłodniałych…

Opatrzności Boża, wsparcie ubogich…

Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot…

Opatrzności Boża, boski przymiocie godny naszego uwielbienia…

Opatrzności Boża czuwaj nad nami…

Módlmy się:

Panie, Ojcze wszechmogący i dobry, który przez swą Opatrzność prowadzisz nas i ochraniasz w każdej chwili naszego życia, naucz nas być zawsze posłusznymi Twojej woli, abyśmy kiedyś mogli wielbić Cię i dzięki Ci składać bez końca zjednoczeni w chwale Twego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

DZIEŃ SZÓSTY
środa, 14 września 2022 roku
Za zniewolonych

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Intencja

Za wstawiennictwem św. o. Stanisława Papczyńskiego, Tobie Opatrzności Boża, powierzamy dziś zniewolonych nałogami, grzechami, działaniem złego ducha. Prosimy za uzależnionych od alkoholu, narkotyków, nikotyny, środków chemicznych, seksu, pornografii, internetu, zakupów czy od jakiegokolwiek grzechu. Prosimy za tych, którzy w jakikolwiek sposób poddali się działaniu złego ducha i jego pokusom. Uwolnij naszych braci i siostry, daj im nową nadzieję, daj im pragnienie i moc do powstania z grzechów i do niegrzeszenia. Uczyń wszystkich wolnymi do odrzucenia grzechu i jakiejkolwiek niewoli, do wybierania Boga, do miłowania, do czynienia dobra. Abyśmy potrafili rozpoznać co jest Twoją wolą i tylko Twoją wolę pełnili.

Tobie Opatrzności Boża powierzamy też nas samych, naszych bliskich i wszystkie intencje złożone do tej nowenny. Nie pozwól nam odłączyć się od Ciebie, ale prowadź nas wszystkich do radości nieba.

Rozważanie

Bóg mocą swego słowa i swojej woli stworzył świat w porządku i harmonii. My zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Mocą Bożej łaski i swojej woli możemy wprowadzać porządek i harmonię w chaos i bałagan naszego małego świata. Bóg w swojej Opatrzności myśli o nas i troszczy się o każdy nasz dzień i każdą chwilę naszego życia. W Jego mocy możemy usuwać to, co blokuje działanie Bożej Opatrzności. Pełnimy na co dzień wolę Ojca, gdy używamy naszej woli zgodnie z wolą i zamiarem Bożej Opatrzności. Kiedy jednak poddamy się zniewoleniu przez nałogi, grzechy czy złego ducha, doświadczamy, jak trudno jest rozpoznać wolę Boga a jeszcze trudniej ją wypełnić. Dlatego jak najczęściej powtarzajmy z Chrystusem Jego modlitwę z Ogrójca: „Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie”(Łk 22, 42). Abyśmy rozpoznali działanie Bożej Opatrzności i Jej się poddali.

LITANIA DO BOŻEJ OPATRZNOŚCI

Razem ze św. o. Stanisławem Papczyńskim wołajmy do Bożej Opatrzności:

Opatrzności Boża, która wszystkim rządzisz i wszystkim kierujesz 

– zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, która czuwasz i opiekujesz się każdym stworzeniem…

Opatrzności Boża, która jak najtroskliwsza Matka zaspakajasz każdego dnia wszystkie potrzeby swych dzieci…

Opatrzności Boża, godny celu miłości aniołów i ludzi…

Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia…

Opatrzności Boża, pociecho Kościoła pielgrzymującego…

Opatrzności Boża, drogo do Nieba…

Opatrzności Boża, wyprowadzająca z wszelkich niebezpieczeństw…

Opatrzności Boża, rozdzielająca łaski…

Opatrzności Boża, nieprzebrany skarbie wszelkiego dobra…

Opatrzności Boża, wspierająca sprawiedliwych…

Opatrzności Boża, nadziejo grzeszników…

Opatrzności Boża, ucieczko nieszczęśliwych…

Opatrzności Boża, pomocy we wszelkiej potrzebie…

Opatrzności Boża, ukojenie serc naszych…

Opatrzności Boża, schronienie udręczonych…

Opatrzności Boża, skuteczny leku na wszelkie strapienia…

Opatrzności Boża, nasycenie zgłodniałych…

Opatrzności Boża, wsparcie ubogich…

Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot…

Opatrzności Boża, boski przymiocie godny naszego uwielbienia…

Opatrzności Boża czuwaj nad nami…

Módlmy się:

Panie, Ojcze wszechmogący i dobry, który przez swą Opatrzność prowadzisz nas i ochraniasz w każdej chwili naszego życia, naucz nas być zawsze posłusznymi Twojej woli, abyśmy kiedyś mogli wielbić Cię i dzięki Ci składać bez końca zjednoczeni w chwale Twego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

DZIEŃ SIÓDMY
czwartek, 15 września 2022 roku
Za tych, którzy odrzucają Chrystusa i walczą przeciwko Niemu

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Intencja

Za wstawiennictwem św. o. Stanisława Papczyńskiego, Tobie Opatrzności Boża, powierzamy dziś tych wszystkich, którzy odrzucają Chrystusa i walczą przeciwko Niemu. Prosimy za tych, którzy odstąpili od wiary i dzisiaj walczą przeciwko Chrystusowi i Jego Kościołowi. Prosimy za polityków i ideologów, za wszystkich, którzy chcą stworzyć nowy świat, pozbawiony Boga i Jemu wrogi; za tych, którzy pragną sami stać się „stwórcami” nowego świata i uzurpują sobie miano „zbawicieli ludzkości”. O Chryste, kiedy św. Paweł zmierzał do Damaszku, aby więzić i prześladować chrześcijan, Ty objawiłeś się mu na drodze i zapytałeś: „Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz?”. A potem we wspólnocie Kościoła uzdrowiłeś go ze ślepoty i uczyniłeś swoim apostołem. Objaw swoją moc i swoją łaskę wszystkim, którzy walczą z Tobą i Twoim Kościołem. Boża Opatrzności, przemień wrogów Chrystusa w Jego apostołów.

Tobie Opatrzności Boża powierzamy też nas samych, naszych bliskich i wszystkie intencje złożone do tej nowenny. Nie pozwól nam odłączyć się od Ciebie, ale prowadź nas wszystkich do radości nieba.

Rozważanie

Bóg jest Miłością. On ma wobec każdego z nas wspaniały plan miłości i wzywa nas do miłości. Na ten Boży plan miłości Maryja odpowiedziała słowami: „Niech mi się stanie według Twego słowa”. Maryja powiedziała swoje TAK z poddaniem i radością. Całe jej życie było nieustannym „Niech mi się stanie”, na działanie Bożej Opatrzności. Św. Paweł na początku z wszelkich sił prześladował wyznawców Chrystusa, wtrącał ich do więzień i wydawał na śmierć. Bóg w swej Opatrzności objawił się św. Pawłowi i posłał do niego Kościół. Św. Paweł przyjął działanie Boga i stał się apostołem Chrystusa „aż po krańce świata”. Św. Stanisław Papczyński poddał się działaniu Bożej Opatrzności, Jej zawierzał całe swoje życie i założone przez siebie Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Maryi. U kresu życia, przez papieskie zatwierdzenie, doświadczył spełnienia swoich pragnień i owocu zmagań całego życia. Ktokolwiek z ufnością zawierza swoje życie Bożej Opatrzności, nie będzie zawiedziony, ani tu, ani w wieczności.

LITANIA DO BOŻEJ OPATRZNOŚCI

Razem ze św. o. Stanisławem Papczyńskim wołajmy do Bożej Opatrzności:

Opatrzności Boża, która wszystkim rządzisz i wszystkim kierujesz 

– zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, która czuwasz i opiekujesz się każdym stworzeniem…

Opatrzności Boża, która jak najtroskliwsza Matka zaspakajasz każdego dnia wszystkie potrzeby swych dzieci…

Opatrzności Boża, godny celu miłości aniołów i ludzi…

Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia…

Opatrzności Boża, pociecho Kościoła pielgrzymującego…

Opatrzności Boża, drogo do Nieba…

Opatrzności Boża, wyprowadzająca z wszelkich niebezpieczeństw…

Opatrzności Boża, rozdzielająca łaski…

Opatrzności Boża, nieprzebrany skarbie wszelkiego dobra…

Opatrzności Boża, wspierająca sprawiedliwych…

Opatrzności Boża, nadziejo grzeszników…

Opatrzności Boża, ucieczko nieszczęśliwych…

Opatrzności Boża, pomocy we wszelkiej potrzebie…

Opatrzności Boża, ukojenie serc naszych…

Opatrzności Boża, schronienie udręczonych…

Opatrzności Boża, skuteczny leku na wszelkie strapienia…

Opatrzności Boża, nasycenie zgłodniałych…

Opatrzności Boża, wsparcie ubogich…

Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot…

Opatrzności Boża, boski przymiocie godny naszego uwielbienia…

Opatrzności Boża czuwaj nad nami…

Módlmy się:

Panie, Ojcze wszechmogący i dobry, który przez swą Opatrzność prowadzisz nas i ochraniasz w każdej chwili naszego życia, naucz nas być zawsze posłusznymi Twojej woli, abyśmy kiedyś mogli wielbić Cię i dzięki Ci składać bez końca zjednoczeni w chwale Twego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

DZIEŃ ÓSMY
piątek, 16 września 2022 roku
Za zmarłych cierpiących w czyśćcu

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Intencja

Za wstawiennictwem św. o. Stanisława Papczyńskiego, Tobie Opatrzności Boża, powierzamy dziś wszystkich zmarłych cierpiących w czyśćcu. Prosimy za naszych bliskich, rodziców, rodzeństwo, przyjaciół i znajomych. Prosimy za zmarłych Czcicieli św. o. Stanisława i Przyjaciół Sanktuarium na Mariankach. Prosimy za polecanych tu zmarłych. Prosimy za tych, którzy polegli w obronie naszej Ojczyzny, za tych którzy odeszli z tego świata nieprzygotowani na spotkanie z Bogiem, za umierających na skutek wojen, głodu, chorób, nieszczęśliwych wypadków, prześladowań. Prosimy za zmarłych w ostatnim czasie i tych którzy umrą niedługo. Przebacz im wszystkie grzechy, okaż miłosierdzie i doprowadź do radości obcowania z Bogiem w Trójcy Jedynym, wraz ze wszystkimi świętymi w niebie. 

Tobie Opatrzności Boża powierzamy też nas samych, naszych bliskich i wszystkie intencje złożone do tej nowenny. Nie pozwól nam odłączyć się od Ciebie, ale prowadź nas wszystkich do radości nieba.

Rozważanie

W naszym zwykłym życiu doświadczamy różnych opatrznościowych wydarzeń, cierpień i prób, doświadczamy niepowodzeń, które są potrzebne, aby Bóg, który jest Ojcem, jest Miłością, mógł do nas mówić także poprzez cierpienie i niepowodzenie. Bóg może pozwolić na wiele doświadczeń, bo widzi dalej, niż sięga nasze, nawet największe duchowe zaufanie. Boża Opatrzność prowadzi nas nieustannie do świętości i radości nieba. Wszystkie wydarzenia naszego życia, wszystkie interwencje Pana Boga temu są podporządkowane: „abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem”. Już tu na ziemi i ostatecznie – w wiecznej szczęśliwości nieba.

LITANIA DO BOŻEJ OPATRZNOŚCI

Razem ze św. o. Stanisławem Papczyńskim wołajmy do Bożej Opatrzności:

Opatrzności Boża, która wszystkim rządzisz i wszystkim kierujesz 

– zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, która czuwasz i opiekujesz się każdym stworzeniem…

Opatrzności Boża, która jak najtroskliwsza Matka zaspakajasz każdego dnia wszystkie potrzeby swych dzieci…

Opatrzności Boża, godny celu miłości aniołów i ludzi…

Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia…

Opatrzności Boża, pociecho Kościoła pielgrzymującego…

Opatrzności Boża, drogo do Nieba…

Opatrzności Boża, wyprowadzająca z wszelkich niebezpieczeństw…

Opatrzności Boża, rozdzielająca łaski…

Opatrzności Boża, nieprzebrany skarbie wszelkiego dobra…

Opatrzności Boża, wspierająca sprawiedliwych…

Opatrzności Boża, nadziejo grzeszników…

Opatrzności Boża, ucieczko nieszczęśliwych…

Opatrzności Boża, pomocy we wszelkiej potrzebie…

Opatrzności Boża, ukojenie serc naszych…

Opatrzności Boża, schronienie udręczonych…

Opatrzności Boża, skuteczny leku na wszelkie strapienia…

Opatrzności Boża, nasycenie zgłodniałych…

Opatrzności Boża, wsparcie ubogich…

Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot…

Opatrzności Boża, boski przymiocie godny naszego uwielbienia…

Opatrzności Boża czuwaj nad nami…

Módlmy się:

Panie, Ojcze wszechmogący i dobry, który przez swą Opatrzność prowadzisz nas i ochraniasz w każdej chwili naszego życia, naucz nas być zawsze posłusznymi Twojej woli, abyśmy kiedyś mogli wielbić Cię i dzięki Ci składać bez końca zjednoczeni w chwale Twego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

DZIEŃ DZIEWIĄTY
sobota, 17 września 2022 roku
O pokój na świecie

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Intencja

Za wstawiennictwem św. o. Stanisława Papczyńskiego, Tobie Opatrzności Boża, powierzamy dziś nasze pragnienie pokoju na całym świecie i w naszych sercach. Prosimy o nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie. Prosimy o ustanie wojen i przemocy wszędzie tam, gdzie toczą się konflikty zbrojne. Prosimy o ustanie prześladowania chrześcijan i pokojowe współistnienie wszystkich ras, narodów i religii. Prosimy o ustanie waśni i sporów w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach i wspólnotach. Prosimy o pokój w naszych sercach. Boże w Trójcy Jedyny, Ty jesteś źródłem i dawcą pokoju. Tylko Ty możesz sprawić i utwierdzić pokój w świecie i w nas samych. O Boża Opatrzności spraw, niech nastanie pokój!

Tobie Opatrzności Boża powierzamy też nas samych, naszych bliskich i wszystkie intencje złożone do tej nowenny. Nie pozwól nam odłączyć się od Ciebie, ale prowadź nas wszystkich do radości nieba.

Rozważanie

Bóg w swej Opatrzności zawsze pozostanie wierny. Jednak naprzeciw naszej wiary w Opatrzność Bożą staje często pokusa zgorszenia z powodu szalejącego zła, niesprawiedliwości, mordów czy wojen. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że choć „Wierzymy mocno, że Bóg jest Władcą świata i historii”, to „drogi Jego Opatrzności są dla nas często nieznane. Dopiero u kresu, gdy skończy się nasze poznanie częściowe, gdy zobaczymy Boga twarzą w twarz (1 Kor 13, 12), w pełni poznamy drogi, którymi Bóg prowadził swoje stworzenie, nawet przez dramaty zła i grzechu, do odpoczynku ostatecznego Szabatu, ze względu na który stworzył niebo i ziemię” (KKK nr 314). Dzisiaj pozostaje nam wierzyć, że Chrystus, który został niesprawiedliwie osądzony i w okrutny sposób zabity za nie swoje winy, jednoczy się z każdym traktowanym niesprawiedliwie i mordowanym, w nim cierpi i jemu towarzyszy. A Opatrzność Boża, która wyprowadziła Chrystusa ze śmierci do życia i z krzyża – symbolu hańby – uczyniła znak zbawienia, może też wyprowadzić dobro ze zła i pokój z wojny.

LITANIA DO BOŻEJ OPATRZNOŚCI

Razem ze św. o. Stanisławem Papczyńskim wołajmy do Bożej Opatrzności:

Opatrzności Boża, która wszystkim rządzisz i wszystkim kierujesz 

– zmiłuj się nad nami.

Opatrzności Boża, która czuwasz i opiekujesz się każdym stworzeniem…

Opatrzności Boża, która jak najtroskliwsza Matka zaspakajasz każdego dnia wszystkie potrzeby swych dzieci…

Opatrzności Boża, godny celu miłości aniołów i ludzi…

Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia…

Opatrzności Boża, pociecho Kościoła pielgrzymującego…

Opatrzności Boża, drogo do Nieba…

Opatrzności Boża, wyprowadzająca z wszelkich niebezpieczeństw…

Opatrzności Boża, rozdzielająca łaski…

Opatrzności Boża, nieprzebrany skarbie wszelkiego dobra…

Opatrzności Boża, wspierająca sprawiedliwych…

Opatrzności Boża, nadziejo grzeszników…

Opatrzności Boża, ucieczko nieszczęśliwych…

Opatrzności Boża, pomocy we wszelkiej potrzebie…

Opatrzności Boża, ukojenie serc naszych…

Opatrzności Boża, schronienie udręczonych…

Opatrzności Boża, skuteczny leku na wszelkie strapienia…

Opatrzności Boża, nasycenie zgłodniałych…

Opatrzności Boża, wsparcie ubogich…

Opatrzności Boża, podporo wdów i sierot…

Opatrzności Boża, boski przymiocie godny naszego uwielbienia…

Opatrzności Boża czuwaj nad nami…

Módlmy się:

Panie, Ojcze wszechmogący i dobry, który przez swą Opatrzność prowadzisz nas i ochraniasz w każdej chwili naszego życia, naucz nas być zawsze posłusznymi Twojej woli, abyśmy kiedyś mogli wielbić Cię i dzięki Ci składać bez końca zjednoczeni w chwale Twego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

ZAKOŃCZENIE WIELKIEJ NOWENNY DO BOŻEJ OPATRZNOŚCI

Program uroczystości ku czci Bożej Opatrzności

Niedziela, 18 września 2022 roku, Marianki – Góra Kalwaria

Godz. 11:00 – Prelekcja ks. Edmunda Szaniawskiego MIC „Św. o. Stanisław Papczyński Mistrzem walki duchowej o świątynię Boga, którą jesteśmy”

Godz. 12:00– Msza święta przy ołtarzu polowym pod przewodnictwem przełożonego Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów ks. Tomasza Nowaczka MIC

Po Mszy św.

  • indywidualne błogosławieństwo relikwiami św. ojca Stanisława;
  • możliwość modlitwy indywidualnej przy grobie św. o. Stanisława;
  • tradycyjna agapa (grochówka i przysmaki z Galerii Wypieków Lubaszka).